Betalingsvoorwaarden

Lees de betalingsvoorwaarden van Peter ter Horst.

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium/tarief overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht
 5. Indien gebruiker met de dienstverlener een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is dienstverlener niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Voorts is dienstverlener gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 7. Dienstverlener mag het honorarium niet verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij beide partijen vooraf anders zijn overeengekomen maar nooit langer dan de wettelijke termijn van 30 dagen.
 2. Betalingen dienen te worden gedaan op een door dienstverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien gebruiker in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de gebruiker zijn de vorderingen van dienstverlener op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 5. Betalingen komen aanmerking voor restitutie wanneer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang eerste werkzaamheden schriftelijk/per e -mail geannuleerd wordt. Zijn de werkzaamheden aangevangen, dan wordt geen restitutie verleend. Vindt annulering plaats tussen 10 en 5 werkdagen van de werkzaamheden dan wordt er ten hoogste 50% gerestitueerd, afhankelijk van gemaakte kosten en reserveringen met betrekking tot vliegtickets, klinische opnameplaatsen, reiskosten of ingehuurde tijd van overige disciplines.

Voor vragen of het maken van een afspraak zijn wij dagelijks bereikbaar van 09:00 tot 20:00 uur.

Waarom kiezen voor Team Peter ter Horst?

 • Particuliere verslavingszorg, één-op-één
 • Adequate hulp binnen 24 uur
 • Werkt op locatie
 • Werkt discreet
 • Effectieve begeleiding op maat
 • Gecertificeerd
 • Werkte mee aan het tv-programma ‘Verslaafd!’

Teruggebeld worden door Team Peter ter Horst?